Program

Realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
Program prezentuje aktualną koncepcję wychowania przedszkolnego, które mając na uwadze możliwości i potrzeby dziecka, stopniowo przygotowuje je do edukacji szkolnej. Program jest modyfikowany i dostosowany do potrzeb konkretnej grupy.


Program służy rozwojowi dziecka w poszczególnych sferach:

  • emocjonalnej

  • społecznej

  • rozwoju poznawczego (edukacja językowa, edukacja matematyczna, przyrodniczo-zdrowotna, plastyczna i techniczna oraz muzyczna)
  • rozwoju ruchowego

 

Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Program ten w atrakcyjnej formie wprowadza dzieci w świat matematyki. Edukację matematyczną łączymy z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków. Kształtujemy zdolność do intensywnego myślenia, odporność emocjonalną i ćwiczenie określonych umiejętności matematycznych.


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.


Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do poznania własnego ciała, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.
Dzięki tej metodzie dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poznaje i kontroluje przestrzeń wokół siebie.


Metoda Carla Orffa

Metoda zbudowana jest na trzech przenikających się elementach:

Słowoćwiczenia i rytmiczność mowy. Dzieci wyszukują rytm do słów, wygrywają ten rytm na instrumentach, realizują go w ruchu. Powtarzają teksty wyliczanek, wierszyków, mówią na różne sposoby, ze zmianą tempa (szybko-wolno), rejestru (cicho-głośno), akcentują głosem.

Muzyka - pierwsze ćwiczenia opierają się na dwóch lub trzech dźwiękach. Są to śpiewane dialogi wykonywane w formie pytań i odpowiedzi, będące wstępnym etapem do opracowania opowieści muzycznych.

Ruch - występują tu rytmiczne gesty, ruchy, kroki oraz zabawy ruchowe, taneczne i inscenizowane. Każdy ruch wykonywany jest pod wpływam przeżycia (emocji).

Metoda ta pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych środków wyrazu. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu.

 

Metoda Bon-Depart (Metoda Dobrego Startu)

Celem metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno – ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Ćwiczenia prowadzą do usprawniania uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej, motoryki i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Metoda Dobrego Startu kształci zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną, w tym czytanie, pisanie i liczenie. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych.

 

Metoda dr Paula Dennisona (Kinezjologia edukacyjna)

Kinezjologia edukacyjna to metoda wspomagająca procesy nauczania i uczenia się. Proponuje ćwiczenia ruchowe, które w bardzo skuteczny sposób powodują harmonijną pracę obu półkul, co zwiększa efektywność uczenia się.

Bardzo wcześnie kształtuje się dominacja jednej z nich.

łkula lewa – zwana logiczną, odpowiada za pamięć krótkoterminową, racjonalne myślenie, analizę, logikę, poczucie czasu. Dzięki niej łatwo przyswajamy sobie w szkole ortografię, gramatykę i przedmioty ścisłe.

łkula prawa – zwana całościową, związana jest z intuicją, syntezą, emocjami i wyobraźnią. Pozwala ona rozróżnić kształty, kolory, zrozumieć język przenośni. Każda z nich pełni tak samo ważne funkcje w naszym życiu.

Ćwiczenia służą stymulowaniu obu półkul mózgowych i tworzeniu nowych połączeń nerwowych, aktywizujących myślenie poprzez ruch.Metoda Ireny Majchrzak (odimienna nauka czytania)

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu.

Podstawowe założenia metody:

- obniżenie wieku, w którym dzieci spotykają się z pismem,
- wprowadzenie dziecka w świat słów odbywa się poprzez gry i zabawy,
- celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenie poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a następnie litery, z których są zbudowane,
- dostarczanie dziecku jak najwięcej ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości, niezbędnej w dostrzeganiu drobnych różnic między literami.Pedagogika zabawy

Jej celem jest dostarczanie bodźców, które oddziałują na sferę emocjonalną dziecka, wspomagają samodzielną aktywność, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, poprawiają komunikację i współpracę w grupie.

Zasady pedagogiki zabawy:

- każdy uczestnik bawi się dobrowolnie,

- komunikacja odbywa się na różnych poziomach: rzeczowym i emocjonalnym,

- pozytywne przeżywanie, unikanie rywalizacji,

- posługiwanie siężnymi środkami wyrazu,

W pedagogice zabawy stosuje się wiele rodzajów zabaw: integrujące, rozluźniające, zabawy wg scenariusza, gry dydaktyczne.

 
4naszedzieci37.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?